ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.
Αρχική › Συλλογή & Μεταφορά ΕΙΑ

Συλλογή & Μεταφορά ΕΙΑ

Φορτηγό - Ψυγείο

Για την συλλογή και μεταφορά των ΙΑ από τις συμβεβλημένες ΥΜ προς την Μονάδα Αποτέφρωσης η εταιρεία διαθέτει στόλο φορτηγών – ψυγείων, των οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά πληρούν όλες τις από τον νόμο προβλεπόμενες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις για τη μεταφορά Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.

Έλεγχος Ραδιενέργειας

Τα απορρίμματα ζυγίζονται κατά την παραλαβή τους από τις υγειονομικές μονάδες, με πιστοποιημένες ζυγαριές εντός του ψυκτικού θαλάμου (+8°C) των οχημάτων, παρουσία των υπευθύνων, και ελέγχονται για τυχόν ραδιενέργεια με διακριβωμένους φορητούς και εγκεκριμένους από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ανιχνευτές Geiger (ένας ανά όχημα).

Ζύγιση

Η Εταιρεία είναι εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, που απαιτούνται από τη νομοθεσία, δηλ.:

 • Άδεια Συλλογής – Μεταφοράς Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων ΠΕΧΩ 3175/ΦΠΕΡΙΒ-ΕΙΑ/07, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π.13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28∙03∙2006)
 • Συμμόρφωση με το Ν. 1741/87 και την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159 (ΦΕΚ 731Β/30∙06∙2006), σύμφωνα με την οποία ο φορέας συλλογής και μεταφοράς θα πρέπει:
  • Να διαθέτει σύμβουλο ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο τμήμα 1.8.3 της συμφωνίας ADR (Accord Dangerous Routier)
  • Να εξασφαλίζει ότι ο οδηγός που εκτελεί τη μεταφορά είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων υλών
  • Να εξασφαλίζει ότι το όχημα φέρει κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό
  • Να εφοδιάζει τη μεταφορική μονάδα με τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η ADR
 • όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία (ΚΥΑ 8668 (ΦΕΚ 287Β/02∙03∙2007) ετήσια ασφαλιστήρια συμβόλαια προς τρίτους και για την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημιάς, ήτοι:
  • Για τις εργασίες συλλογής – μεταφοράς, ύψους 0,5 εκατ. €
  • Για τις εργασίες διάθεσης, ύψους 1,5 εκατ. €

Παράλληλα η ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε. διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό για το Σύστημα Συλλογής και Μεταφοράς Ιατρικών Αποβλήτων και παράλληλα κατέχει Πιστοποιητικά σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 14001:2004 και ISO 18001:2007 και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο είναι πλήρως συμβατό με τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος, όπως αυτοί καθορίζονται από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Η Εταιρεία έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα για την Τηλεματική Διαχείριση και Παρακολούθηση των Διαδικασιών Συλλογής και Μεταφοράς των Νοσοκομειακών Απορριμμάτων, με την εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Λογισμικού, Αυτοματισμών και Δικτύου Συλλογής και Μετάδοσης των απαραίτητων δεδομένων και πληροφοριών με την χρήση τεχνολογιών GPS (Global Position System) και GSM/GPRS (Global System for Mobile Communication) από τα Οχήματα Συλλογής και Μεταφοράς των Αποβλήτων.

Κατά την άφιξή των φορτηγών στην εγκατάσταση, αφού ελεγχθούν για ραδιενέργεια από ειδικά εγκατεστημένη πύλη ανίχνευσης ακτινοβολίας και ζυγιστούν σε γεφυροπλάστιγγα, ώστε να «κλείσει» το δρομολόγιο, εκφορτώνονται σε ψυκτικούς θαλάμους (+5°C) μέχρι την αποτέφρωσή τους με το σύστημα first in – first out σε 2 – 3 το πολύ ημέρες από την παραλαβή τους.