ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.
Αρχική › Εισαγωγή

Εισαγωγή

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση, Αριθ. Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/Β/01.11.2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες», καθορίζει τα μέτρα, όρους, και διαδικασίες για τη Διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων κατά τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών.

Συγκεκριμένα μέσα από αυτή την απόφαση:

 • Κατηγοριοποιούνται με τον πιο σαφή τρόπο τα Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.)
 • Καταγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαχείρισή τους
 • Αποσαφηνίζεται η διαδικασία έκδοσης αδειών διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων
 • Καταγράφονται οι κυρώσεις για τους παραβάτες

Τι είναι τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ);

Τα ΕΙΑ είναι απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία των υγειονομικών μονάδων και ειδικότερα από δημόσια και ιδιωτικά θεραπευτήρια, δημοτικά ιατρεία, ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών υγείας, στρατιωτικά νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα αιμοδοσίας, διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια, μικροβιολογικά εργαστήρια, κτηνιατρικές κλινικές και κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια.

Αναλυτικά στα ΕΙΑ συμπεριλαμβάνονται:

 • Σωματικά υγρά ή τμήματα ανθρώπινων ιστών, που μπορεί να περιέχουν λοιμογόνους παράγοντες, όπως:
  • Ηπατίτιδα A, B, C
  • Ιό του AIDS
  • Ιούς αιμορραγικών πυρετών
  • Μικροοργανισμούς τροφικών λοιμώξεων (σαλμονέλα, σιγκέλα)
 • Απόβλητα διαγνωστικών και ερευνητικών εργαστηρίων, τα οποία είναι αιχμηρά (χρησιμοποιημένες βελόνες κ.ά.) και ενδέχεται να προκαλέσουν μολύνσεις από τραυματισμούς ή παθογόνα (καλλιέργειες μικροοργανισμών)
 • Φαρμακευτικά και χημικά απόβλητα με τοξική, ερεθιστική ή μεταλλαξιογόνο δράση
 • Ραδιενεργά απόβλητα, όπως υπολείμματα φαρμάκων – αντιδραστηρίων

Ποιος είναι ο ορθός τρόπος διαχείρισης των ΕΙΑ;

Οι ορθοί τρόποι διαχείρισης των ΕΙΑ περιλαμβάνουν:

 • Σωστό διαχωρισμό και κατηγοριοποίηση στην πηγή (υγειονομικές μονάδες)
 • Αποτέφρωση σε υψηλές θερμοκρασίες (>850°C)
 • Αποστείρωση με έλεγχο για την επιτυχία της διαδικασίας και μεταφορά των αποστειρωμένων αποβλήτων στους χώρους τελικής διάθεσης με ειδικά αδειοδοτημένο μεταφορέα

Τα ΕΙΑ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναμιγνύονται με τα αστικά απορρίμματα.

Πότε είναι επικίνδυνα τα ΕΙΑ;

Τα ΕΙΑ είναι επικίνδυνα όταν οι μέθοδοι διαχείρισης επιτρέπουν σε ανθρώπους ή ζώα να έρθουν σε άμεση επαφή με αυτά ή εμμέσως να επηρεαστούν μέσω της τροφικής αλυσίδας στην οποία θα εισέλθουν από το έδαφος ή τα υπόγεια ύδατα. Τέτοιες μέθοδοι είναι:

 • Ανάμιξη με τα αστικά απόβλητα, μεταφορά με απορριμματοφόρα των ΟΤΑ ή με μη ειδικά αδειοδοτημένο μεταφορέα και ανεξέλεγκτη τελική διάθεση σε ΧΔΑ ή ΧΥΤΑ
 • Μη ελεγχόμενη καύση με συνέπεια εκλύσεις αέριων ρύπων και βαρέων μετάλλων
 • Αποθήκευση ή μεταφορά σε συνθήκες που ευνοούν των πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών (έλλειψη ψυκτικών θαλάμων)

Ποιοι κινδυνεύουν από τα ΕΙΑ;

Από την μη ορθολογική διαχείριση των ΕΙΑ κινδυνεύουμε όλοι. Κάποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από τους άλλους, καθώς η εργασία τους ή οι ανάγκες τους τούς φέρνουν πλησιέστερα σε αυτά και κατατάσσονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου:

 • Εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και στις υπηρεσίες υποστήριξης αυτών
 • Ασθενείς και επισκέπτες των νοσοκομείων
 • Εμπλεκόμενοι στην αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση των ΕΙΑ
 • Εργαζόμενοι στους ΧΥΤΑ
 • Κάτοικοι πλησίον των υγειονομικών μονάδων

Από την άλλη, όλοι κινδυνεύουμε λιγότερο ή περισσότερο, καθώς είναι δυνατό να έρθουμε σε έμμεση επαφή με τα ΕΙΑ μέσω:

 • Των ζώων, οικόσιτων και μη. Ιδιαίτερα κινδυνεύουμε από πτηνά (γλάρους), σκύλους και γάτες, για τα οποία οι ΧΥΤΑ αποτελούν χώρους εύρεσης τροφής
 • Των απορριμματοφόρων των ΟΤΑ, τα οποία διασχίζουν όλες τις περιοχές, αποτελώντας κινητή εστία μόλυνσης καθώς, εν αγνοία των εργαζομένων στην καθαριότητα, είναι δυνατόν να μεταφέρουν ΕΙΑ αναμεμιγμένα με τα αστικά απορρίμματα
 • Της τροφικής αλυσίδας (απόρριψη στην αποχέτευση)